•  Referencia: 01.1605.100   Volumen: 7.5ml   Longitud: 92mmx15mm

•  Referencia: 03.1068.100   Volumen: 4.0ml   Longitud: 75mmx15mm

•  Referencia: 04.1931.100   Volumen: 4.9ml   Longitud: 90mmx13mm

•  Referencia: 04.1914.100   Volumen: 3.4ml   Longitud: 65mmx13mm

•  Referencia: 04.1917.100   Volumen: 2.7ml   Longitud: 75mmx13mm

•  Referencia: 04.1901.100   Volumen: 2.6.ml   Longitud: 65mmx13mm

•  Referencia: 05.1167.100   Volumen: 2.7.ml   Longitud: 66mmx11mm

•  Referencia: 06.1664.100   Volumen: 1.2ml   Longitud: 66mmx8mm

S-Monovette® EDTA